ОПШТА АКТА


Школски програм

Извештај о раду директора за

Извештај о реализацији годишњег плана рада школе

Годишњи план 20…….

Развојни план 2022-2027

Пословник о раду наставничког већа

Пословник о раду школског одбора

Пословник о раду савета родитеља

Пословник о раду ученичког парламента

Правила понашања у школи

Правилник о друштвено-корисном раду

Правилник о сукобу интереса

Правилник о набавкама

Правилник о организацији испита у школи

Правилник о правима, обавезама и одговорности ученика

Правилник о правима, обавезама и одговорности запослених

Правилник о раду

Правилник о систематизацији

Правилник о унутрашњем узбуњивању

Правилник о безбедности ученика

Школски програм

Статут

Scroll to Top