ЕЛЕКТОТЕХНИЧАР
ИНФОРМАЦИОНИХ
ТЕХНОЛОГИЈА


ЦИЉЕВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА:

Циљ стручног образовања за образовни профил електротехничар информационих технологија, је оспособљавање ученика за учешће у изради софтверских апликација, креирање и развијање база података, статичких и динамичких веб презентација и одржавање и проверу сигурности информационих система.
С обзиром на неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребу континуираног образовања, стручног усавршавања, развој каријере, унапређивање запошљивости, ученици ће бити оспособљавани за:

По завршетку образовања за овај профил, ученик ће стећи:

Радне компетенције:

Scroll to Top