Author name: etszewp

ПЛАН МЕРА ЗАШТИТЕ

На основу члана 21. Закона о архивској грађи и архивској делатности (“Сл. гласник РС” бр. 6/2020)   и Општег акта о начину евидентирања, класификовања и чувања архивске грађе и документарног материјала  усвојеног ***** 2021. године , одговорно лице (пун назив ствараоца/имаоца)  ул*****, МБ: ********, ПИБ: *********, (у даљем тексту: стваралац и ималац) доноси: ПЛАН МЕРА ЗАШТИТЕ …

ПЛАН МЕРА ЗАШТИТЕ Read More »

ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ БОРАВКА У ШКОЛИ И СВИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ ШКОЛА

На основу члана 108. став 1. и 119. став 1. тачка 1. Закона о основама система обра­зо­вања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17),   члана 55.став 1. тачка 1. Статута Школе, Протокола о поступању установе у одговору на насиље, злостављање и занемаривање у складу са Упутством Минаистарства просвете, науке и технолошког развоја школским управама бр.610-00-953/2014-02 …

ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ БОРАВКА У ШКОЛИ И СВИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ ШКОЛА Read More »

Scroll to Top