На основу чл. 3. и 14. став 1 Закона о безбедности и здравља на раду (“Сл. гласник РС”. 101/2005,  91/15 и 113/2017.), 119. став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања (,,Сл. гласник РС” бр. 88/2017)  сагласно одредбама члана 55. став 1. тачка 1. Статута Школе, Школски одбор Електротехничке школе „Земун““ у Земуну, Наде Димић 4 на 32. седници одржаној дана 29.03.2018.  године, једногласно,  доноси:


ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ   НА  РАДУ


I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Правилником о безбедности и здрављу на раду (удаљем тексту Правилник), у складу са нормама које су утврђене позитивним прописима, (Законом о безбедности и здрављу на раду и прописима донетим на основу закона, осим ако посебним законом није дргачије одређено) уређује се безбедност и здравље на раду у Електротехничкој школи „Земун“ Београд-Земун, Наде Димић 4, (у даљем тексту Школа), и то:

 • Превентивне мере,
 • Организовање послова безбедности и здравља на раду,
 • Права, обавезе и одговорности у области безбедности и здравља на раду,
 • Оспособљавање запослених из безбедности и здравља на рљду,
 • Начин провере запослених под утицајем алкохола и других средстава зависности,
 • Организовање и пружање прве помоћи у случају повреде на раду,
 • Прелазне и завршне одредбе.

Члан 2.

У Школи се рад организује тако да сви запослени могу обављати радне активности без опасности за живот и здравље.

Организовање рада је засновано на закону и другим позитивним прописима утврђеним мерама и нормативима којима се обезбеђује безбедност и здравље на раду.

Члан 3.

Право на безбедност и здравље на раду у Школи имају:

сви запослени сва друга лица која обављају рад у Школи, по билом ком основу.

ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ

Члан 4.

Превентивне мере у остваривању и безбедности и здравља на раду обезбеђују се применом: савремених, техничких, ергономских, здравствених, образовних, организационих и других мера и средстава за отклањање ризика од повређивања и оштећења здравља запослених и/или њиховог свођења на најмању могућу меру, у поступку:

Пројектовања, изградње, коришћења и одржавања објеката намењених за радне и помоћне просторије, као и објеката намењених за рад на отвореном простору у циљу безбедног одвијања процеса рада;

пројектовања, изградње, коришћења и одржавања технолошких процеса,рада са свом припадајућом опремом за рад, у циљу безбедног рада запослених и усклађивања хемијских, физичких и биолошких штетности, микроклиме и осветљења на радним местима и у радним и помоћним просторијама са прописаним мерама и нормативима за делатност која се обавља на тим радним местима и у тим радним просторијама;

Пројектовања, израде коришћења и одржавања опреме за рад, конструкција и објеката за колективну безбедност и здравље на раду, помоћних конструкција и других средстава која се користе у процесу рада или која су на било који начин повезани са процесом рада, тако да се у току њихове употребе спречава повређивање или  оштећење здравља запослених;

Производње, паковања превоза, складиштења употребе и уништавања опасних материја, на начин и по прописима и правилима којима се отклањају могућности повређивања или оштећења здравља запослених;

Пројектовања, производње и коришћења средстава за личну заштиту на раду, чијом се употребом отклањају ризици или опасности који нису могли да буду отклоњени применом одговарајућих превентивних мера;

Образовања, васпитања и оспособљавања у области безбедности и здравља на раду.

Превентивне мере у поступцима из става 1. овог члана прописује министар надлежан за рад.

Члан 5.

Одредбе овог Правилника односе се на све раднике у радном односу без обзира на време трајања њиховог рада, као и на лица која се по било ком основу налазе на раду у Школи:

ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ У ОБЛАСТИ

БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

Члан 6.

Директор има права и дужности да организује и обезбеди спровођење законских прописа из безбедности и здравља на раду.

Члан 7.

Директор је дужан да обезбеди да спровођење мера безбедности и здравља на раду не проузрокује финансијске обавезе за запослене и не утиче на њихов материјални положај стечен на раду и у вези са радом.

Члан 8.

Директор је одговоран за спровођење прописа из области безбедности и здравља на раду и то:

 • Директор је дужан да обезбеди запосленом рад на радном месту и у радној околини у којима су спроведене мере безбедности и здравља на раду.
 • Директор је дужан да обезбеди да радни процес буде прилагођен телесним и психичким могућностима запосленог, а радна околина, средства за рад и средства и опрема за личну заштиту на раду буду уређени, односно произведени и обезбеђени, да не угрожавају безбедност и здравље запослених.

Директор је дужан да обезбеди превентивне мере пре почетка рада запосленог, у току рада, као и код сваке промене технолошког поступка. Превентивне мере обезбеђује на основу примене следећих мера:

 • избегавање ризика,
 • отклањање ризика на лицу места техничким решењима,
 • заменом опасних технолошких процеса мање опасним,
 • оспособљавањем запослених за безбедан рад,
 • издавање упутстава за безбедан рад,

Директор своје обавезе може пренети на организаторе посла или друга лица која он одреди на непосредном спровођењу мера безбедности и здравља на раду.

Помоћник директора  помаже директору и одговоран је за спровођење прописа из области безбедности и здравља на раду и то:

 • дужан је да обезбеди запосленим рад на радном месту и у радној околини у којима су спроведене мере безбедности и здравља на раду.
 • дужан је да обезбеди да радни процес буде прилагођен телесним и психичким могућностима запосленог, а радна околина, средства за рад и средства и опрема за личну заштиту на раду буду уређени, односно произведени и обезбеђени, да не угрожавају безбедност и здравље запослених.

Помоћник директора је дужан да обезбеди превентивне мере пре почетка рада запосленог, у току рада, као и код сваке промене технолошког поступка. Превентивне мере обезбеђује на основу примене следећих мера:

 • избегавање ризика,
 • отклањање ризика на лицу места техничким решењима,
 • заменом опасних технолошких процеса мање опасним,
 • оспособљавањем запослених за безбедан рад,
 • издавање упутстава за безбедан рад,

Помоћник директора своје обавезе може пренети на организаторе посла или друга лица која он одреди на непосредном спровођењу мера безбедности и здравља на раду. 

Секретар  је одговоран за спровођење прописа из области безбедности и здравља на раду у оделењу којим руководи и то:

 • дужан је да обезбеди запосленим спремачицама и домару рад на радним местима и у радној околини у којима су спроведене мере безбедности и здравља на раду.
 • дужан је да обезбеди да радни процес буде прилагођен телесним и психичким могућностима запослених, а радна околина, средства за рад и средства и опрема за личну заштиту на раду буду уређени и обезбеђени, да не угрожавају безбедност и здравље запослених.

Секретар је дужан да обезбеди превентивне мере пре почетка рада запослених, у току рада, као и код сваке промене технолошког поступка. Превентивне мере обезбеђује на основу примене следећих мера:

 • избегавање ризика,
 • отклањање ризика на лицу места техничким решењима,
 • заменом опасних технолошких процеса мање опасним,
 • оспособљавањем запослених за безбедан рад,
 • да контролише на пословима које води примену прописаних мера заштите на раду, заштите од пожара и заштите животне средине,
 • да удаљи са посла запослене који се не придржавају прописаних мера заштите на раду, заштите од пожара и заштите животне средине

Лице које обавља стручне послове безбедности и здравља на раду дужно је да:

 • Положи одговарајући стручни испит за обављање послова безбедности и здравља на раду, са једном годином радног искуства;
 • Прати и контролише примену прописаних мера безбедности и здравља на раду, обавештава  генералног директора о уоченим недостацима, неправилностима и ризицима са предлогом мера за њихово отклањање, о чему обавештава одговорне  запослене и представника запослених;
 • Забрани рад на радном месту или коришћење средстава за рад кад утврди непосредну опасност по живот и здравље запосленог и о томе обавести одговорног запосленог и Одбор;
 • Предложи мере за побољшање услова рада, посебно на радним местима са повећаним ризиком,
 • Предлаже вршење испитивања услова радне средине, прегледе и испитивања средстава за рад, у складу са прописаним роковима и организује њихову реализацију на терену;
 • Учествује у опремању и уређивању радних места ради стварања безбедних и здравих услова рада и у вези с тим даје своје мишљења, предлоге и сугестије;
 • Врши контролу наменског коришћења средстава и опреме личне заштите, службених одела, припрема и доставља одговорном руководиоцу примедбе и сугестије на квалитет истих;
 • Забрани коришћење неисправног средства за рад, средства и опреме личне заштите, и о томе писмено обавести одговорног руководиоца;
 • Забрани рад запосленог који је под утицајем алкохола или других средстава за омамљивање која доводе до умањења радне и психофизичке способности запосленог;
 • Предложи предузимање мера за утврђивање одговорности запослених који се не придржавају прописаних мера безбедности и здравља на раду утврђених колективним уговором и Актом о процени ризика;
 • Пријави сваку повреду на раду: смртну као и тешку и колективну, одмах, а најкасније у року од 24 часа од настанка повреде на раду, усмено и у писменој форми надлежној инспекцији рада, надлежном органу за унутрашње послове, одговорном руководиоцу, представнику з апослених и Одбору, због које запослени није способан за рад више од три узастопна радна дана, и сваку опасну појаву која може да угрози безбедност и здравље на раду запосленог, као и професионално оболење у вези са радом;
 • Учествује у изради и достављању извештаја о повреди на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом запосленог, као и Фонду здравственог и пензијског осигурања;
 • У року од три дана од дана сазнања за насталу повреду (тешку, колективну или са смртним исходом) припрема, израђује и доставља један примерак елабората о повреди на раду одговорном руководиоцу, представнику запослених и Одбору;
 • Учествује у увиђају тешке, колективне или смртне повреде на раду и учествује у процени ризика;
 • Учествује у анализи узрока повређивања, професионалних оболења и болести у вези са радом, предлаже мере за њихово отклањање и прати стање повређених;
 • Контролише примену упутстава за руковање и безбедан рад и учествује у њиховој изради за она средства рада која исту не поседују;
 • Непосредно организује и прати реализацију програма специфичне здравствене заштите о чему одговорном руководиоцу доставља оверене извештаје, записнике и уверења;
 • Води и чува прописану евиденцију из области безбедности и здравља на раду;
 • Проверава дали су обезбеђене мере безбедности и здравља на раду које се односе на:
 • Употребу исправних средстава за рад, са обавезним упутством за рад и њихово одржавање;
 • Превентивне и периодичне прегледе и испитивања прописаних средстава за рад,
 • електро-инсталација и инсталација флуида, средстава и опреме личне заштите, као и превентивна и периодична испитивања хемијских и биолошких штетности, оцбетљености и микро климе у радним и помоћним просторијама;
 • Ораганизовање оспосообљавања за безбедан рад и за пружање прве помоћи;
 • Примену прописаних мера за побољшање услова рада на пословима са повећаним ризиком;
 • Спровођење и примену других мера, утврђених другим општим актима послодавца;
 • Учествује у примени интерних аката из области безбедности и здравља на раду;
 • Сачињава месечни план обиласка и надзора послова, који оверава директор организационог дела и који  доставља шефу организационе јединице;
 • Предузима мере за благовремено отклањање недостатака и неправилности утврђених законом-решењем инспекције рада и других органа надзора, и учествује у вршењу надзора;
 • Припрема извештај директору о извршењу инспекцијских решења;
 • Организује испитивања и води евиденцију о роковима за испитивање заштитне опреме за рад на електрифицираним водовима рукавице, чизме, простирке, шлемове и сл;
 • Учествује у поступку провере здравствене способности запослених пре ступања на рад и у току рада;
 • Предлаже прибављање одговарајуће техничке документације од лиценцираних предузећа о примени прописаних мера безбедности и здравља на раду;
 • Пријави инспекцији рада сваку појаву која је угрозила безбедност и здравље запослених;
 • Непосредно сарађује са представником запослених и одбором;

  ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 9.

 Запослени има право и обавезу да се пре почетка рада упозна са мерама безбедности и

 здравља на раду на пословима или на радном месту на које је одређен, као и да се

оспособљава за њихово спровођење.     

Запослени има права:

Да послодавцу (преко службе безбедности и здравља на раду) даје предлоге, примедбе и обавештења о питањима безбедности и здравља на раду;

да учествује у избору представника запослених, односно Одбора за бзбедност и здравље на раду;

Да контролише своје здравље према ризицима радног места, у складу са прописима о здравственој заштити;

Запослени који ради на радном месту са повећаним ризиком, има право и обавезу да обави лекарски преглед на који га упућује послодавац.

Запослени је дужан да ради на радном месту са повећаним ризиком, на основу извештаја службе медицине рада, којим се утврђује да је здравствено способан за рад на том радном месту.

Запослени је дужан да се одазове провери да ли је под дејством алкохола или других опојних средстава зависности, а на основу прописног налога од стране претпостављеног руководиоца.

Запослени има право да одбије да ради:

Ако му прети непосредна опасност по живот и здравље због тога што нису спроведене прописане мере за безбедност и здравље на радном месту на које је одређен, све док се те мере не обезбеде (посебно не дефинишу);

Ако му послодавац није обезбедио прописани лекарски преглед или ако се на лекарском прегледу утврди да не испуњава прописане здравствене услове, за рад на радном месту са повећаним ризиком;

Ако у току оспособљавања за безбедан и здрав рад није упознат са свим врстама ризика и мерама за њихово отклањање, на пословима или на радном месту на које га је послодавац одредио (ризици утврђени актом о процени ризика);

Дуже од радног времена, односно ноћу ако би, према оцени службе медицине рада, такав рад могао да погорша његово здравствено стање;

На средству за рад на коме нису примењене прописане мере за безбедност и здравље на раду.

У случајевима из става 1. овог члана, запослени може да се писменим захтевом обрати пшослодавцу ради предузимања мера које, по мишљењу запосленог, нису спроведене.

Ако послодавац не поступи по захтеву из става 2. овог члана у року од осам дана од пријема захтева, запослени има право да поднесе захтев за заштиту права инспекцији рада.

Када запослени одбије да ради у случајевима из става 1. овог члана, а послодавац сматра да захтев није оправдан, послодавац је дужан да одмах обавести инспекцију рада.

Члан 10.

Запослени је дужан да примењује прописане мере за безбедан и здрав рад, да наменски користи средства за рад и опасне материје, да користи прописана средства и опрему за личну заштиту на раду и да са њима пажљиво рукује, да не би угрозио своју безбедност и здравље као и безбедност и здравље других лица.

Члан 11.

Запослени је дужан да у складу са својим сазнањима, одмах обавести послодавца (лично или преко службе безбедности и здравља на раду) о неправилностима, штетностима,

опасностима или другој појави која би на радном месту могла да угрози његову безбедност и здравље других запослених.

Ако послодавац после добијеног налога из става 1. овог члана не отклони неправилности, штетности, опасности или друге појаве у року од осам дана или ако запослени сматра да за отклањање утврђених појава нису спроведене одговарајуће мере за безбедност и здравље запослених, запослени се може обратити надлежној инспекцији рада, о чему обавештава лице за безбедност и здравље на раду.

Запослени је дужан да сарађује са послодавцем и лицем за безбедност и здравље на раду, како би се спровеле прописане мере за безбедност и здравље на пословима на којима ради.

ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА БЕЗБЕДАН И ЗДРАВ РАД

Члан 12.

Послодавац преко својих служби (лица за безбедност и здравље на раду и непосредних Руководилаца итд.) обавезан је да запосленог упозна са условима рада, опасностима и штетностима, односно ризицима од повређивања и обољењима којима може бити изложен  током рада, превентивним и другим мерама којима обезбеђује безбедан и здрав рад и то:

 • Приликом заснивања радног односа;
 • При сваком премештању запосленог на друге послове;
 • Приликом увођења нове технологије или нових средстава за рад, као и код промене процеса рада који може проузроковати промену мера за безбедност и здрав рад;
 • Радна места са повећаним ризиком једном у години дана, а за друга радна места једном у четири године.

Члан 13.

Оспособљавање запослених изводи се према Програму обуке који је саставни део овог Правилника.

ПОСЕБНА ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И МЕРЕ У ВЕЗИ СА БЕЗБЕДНОШЋУ И

ЗДРАВЉЕМ НА РАДУ ЖЕНА, ОМЛАДИНЕ,

ИНВАЛИДА И ПРОФЕСИОНАЛНО ОБОЛЕЛИХ ЛИЦА

Члан 14.

Жене, омладина, инвалиди и професионално оболела лица имају право на посебну заштиту у вези са безбедношћу и здрављем на раду. Рад у сменама није дозвољен, ручни пренос терета преко 10 килограма тежине, нити рад на пословима који би могао да им угрози остваривање материнства.

Трудницама и мајкама са децом до 3 године живота, као и запосленом млађем од 18 година живота, забрањен је ноћни рад у времену од 22-06 часова наредног дана, и рад дужи од пуног радног времена, односно продужени рад.

Запосленом, коме је надлежна здравствена установа, због инвалидности или професионалног оболења, утврдила неспособност за рад на дотадашњем радном месту, Школа је дужна да обезбеди радно место у складу са преосталом радном способношћу, односно радно место које неће имати штетно дејство по његову безбедност и здравље.

Запосленом који је, због смањене здравствене или радне способности, професионалном рехабилитацијом поново оспособљен за обављање одређених послова, Школа ће обезбедити обављање послова за које је професионалном рехабилитацијом оспособљен.

Запослени из става 1. овог члана уживају и другу заштиту утврђену Законом и актима Школе.

СЛУЧАЈЕВИ И НАЧИН ПРОВЕРЕ ЗАПОСЛЕНИХ ПОД УТИЦАЈЕМ АЛКОХОЛА И ДРУГИХ СРЕДСТАВА ЗАВИСНОСТИ

Члан 15.

Запослени у Школи (по било ком основу), као и извођач радова, не сме започети, односно наставити рад ни на једном послу у радним просторијама, радној околини или дворишту Школе, ако је под дејством алкохола или других средстава зависности.

Члан 16.

Провера да ли је запослени под утицајем алкохола или других средстава зависности (у даљем тексту Провера) врши се у следећим случајевима:

 • Ако постоји основана сумња да је радник под утицајем алкохола или других средстава зависности;
 • Екцесног понашања запосленог, туче, ремећења процеса рада, изазивања материјалне штете, као и у другим случајевима;
 • Повреде на раду и то како за повређеног запосленог, тако и за запослне који су изазвали повреду;
 • Случајним избором у оквиру рутинске контроле;
 • По налогу директора;
 • По пријави запосленог или непосредног руководиоца.

Члан 17.

Провера у смислу става 1. предходног члана, врши се помоћу одговарајућих средстава или апарата (алкометар и др.) за мерење количине алкохола у организму, анализом крви или урина у надлежној установи ради утврђивања да ли је исти под дејством опонјих дрога или лекова на којима је означено да се за време њихове употребе не смеју обављати одређени послови.

Члан 18.

Сви руководиоци у Школи су обавезни и овлашћени да издају налог за проверу запосленог у случају када посумњају или им се пријави да је запослени под дејством алкохола или других средстава зависности.

Налог потписује непосредни руководилац запосленог који се подвргава контроли.

Контрола се спроводи непосредно по издавању налога.

Члан 19.

По извршеној провери, Комисија попуњава и потписује записник и доставља га директору Школе и лицу за безбедност и здравље на раду.

Члан 20.

Запослени у школи или извођачи радова, дужни су да се подвргну провери, у случајевима и на начин утврђен овим Правилником.

Запослени који одбије проверу чини тежу повреду радне дужности.

Сматра се да је запослени под дејством алкохола уколико је алко-тест или другом методом утврђено присуство алкохола у организму веће од 0,3 промила.

Члан 21.

Запосленом за кога се провером утврди да је под дејством алкохола или других средстава зависности, забрањује се рад, односно удаљује се са радног места или радне околине. А руководилац запосленог подноси пријаву ради утврђивања дисциплинске одговорнсти.

На начин из става 1. овог члана поступиће се без посебне провере ако:

 • Запослени за време рада користи или се утврди да је користио средства зависности;
 • Запослени одбије да се подвргне провери по потписаном налогу руководиоца;
 • Запослени код себе поседује алкохолна пића или средства зависности.

Члан 22.

Ако запослени код кога је провером утврђено да је под дејством алкохола, пориче или изрази сумњу у тачност провере, а комисија то констатује у записнику, запослени је дужан да се поидвргне контроли алкохола у крви у надлежној установи и то у пратњи бар два члана комисије, одмах или у року у коме се безбедно може стичи до најближе установе.

Уколико надлежна установа потврди да је запослени био у праву, трошкове анализе сноси Школа.

Члан 23.

Алко-тест се врши уређајима који се користе за исту контролу у саобраћају.

ОРГАНИЗОВАЊЕ И ПРУЖАЊЕ ПРВЕ ПОМОЋИ

У СЛУЧАЈУ ПОВРЕЂИВАЊА ИЛИ ОБОЉЕЊА НА РАДУ

Члан 24.

Повређеним и нагло оболелим радницима обезбеђује се правовремено пружање прве помоћи на месту повређивања или обољевања, у складу са савременим методама пружања прве помоћи.

Правовременим пружањем прве помоћи мора се обезбедити отклањање непосредне опасности по живот и здравље повређеног, односно нагло оболелог радника.

МАТЕРИЈАЛ И ОПРЕМА ЗА ПРУЖАЊЕ ПРВЕ ПОМОЋИ

Члан 25.

За све запослене у Школи у радним просторијама, радној околини, обезбеђује се на сваких 50 запослених најмање један ормарић или торба (у даљем тексту ормарић) снабдевени санитетским материјалом и другим средствима за пружање прве помоћи, у складу са законским прописима.

У случају потребе, Школа набавља и други санитетски материјал и средства за пружање прве помоћи узимајући у обзир могућност одређених повреда у оделењима или објекту као што су: опекотине, тровања, ујед инсеката, змија и слично.

Утрошени материјал из претходног става овог члана мора бити одмах допуњен одговарајућим материјалом.

Члан 26.

У сваком ормарићу за прву помоћ мора се налазити упутство за руковање средствима за пружање прве помоћи и кратко упутство о начину пружања прве помоћи при повредама и наглим обољењима запослених.

Школа мора поседовати подесна носила за преношење повређених.

ОРГАНИЗОВАЊЕ ПРВЕ ПОМОЋИ

Члан 27.

Организовање  прве помоћи на сваком радном месту или радној околини мора бити спроведено тако да обезбеђује стручно и правовремено пружање прве помоћи повређеном, односно нагло оболелим радницима.

Члан 28.

Ради обезбеђења указивања прве помоћи и хитног транспортовања повређених, односно нагло оболелих радника, у случају потребе, до најближе здравствене установе мора бити обезбеђено дежурно возило.

Scroll to Top